BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS College11th Online Admission 2020-21      BJS CollegeOnline Payment
 BJS CollegeFINAL MERIT LIST 11TH ARTS,COMMERCE,SCIENCE
 BJS College११ वी प्रवेश सूचना


Shantilal

विद्यार्थी संख्या

विद्यार्थी संख्या वर्ग ११ वी.

वर्ग तुकडी खुला अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती इतर मागास एकूण विद्यार्थी
मुलीमुलेएकूणमुलीमुलेएकूणमुलीमुलेएकूणमुलीमुलेएकूणमुलीमुलेएकूण
११ कला ११ १३ २४ ०६ ०७ १३ ०७ ०० ०७ १५ २० ३५ ४० ४० ८०
३४ ३२ ६६ ०६ ०६ १२ ०० ०० ०० १२ ०६ १८ ५२ ४४ ९६
एकूण ४५ ४५ ९० १२ १३ २५ ०७ ०० ०७ २७ २६ ५३ ९२ ८४ १७६
११ वाणिज्य १६ १६ ३२ ०३ ०७ १० ११ ०० ११ ०९ १८ २७ ३९ ४१ ८०
३६ २५ ६१ ०३ ०२ ०५ ०५ ०० ०५ ०५ ०४ ०९ ४९ ३१ ८०
२३ २८ ५१ ०३ ०३ ०६ ०७ ०० ०७ ११ ०६ १७ ४४ ३७ ८१
२३ २९ ५२ ०४ ०३ ०७ ०० ०४ ०४ ११ ०७ १८ ४० ४० ८०
३५ २३ ५८ ०० ०० ०० ०३ ०२ ०५ १२ ०७ १९ ४६ ३५ ८१
३९ २४ ६३ ०२ ०३ ०५ ०० ०० ०० ०६ ०७ १३ ४७ ३४ ८१
एकूण १७३ १४५ ३१७ १५ १८ ३३ २९ ०३ ३२ ५४ ४९ १०३ २६५ २१८ ४८३
११ वी१७ ४० ५७ ०२ ०७ ०९ ०२ ०२ ०४ १० १२ २२ ३२ ६० ९२
विज्ञान३३ ३१ ६४ ०३ ०४ ०७ ०० ०० ०० ०५ १२ १७ ४१ ४७ ८८
३३ २४ ५७ ०५ ०३ ०८ ०० ०० ०० १६ १५ ३१ ५४ ४२ ९६
३९ १८ ५७ ०३ ०३ ०६ ०१ ०० ०१ १८ ०८ ३६ ६१ २९ ९०
३१ २४ ५५ ०००४ ०४ ०४ ०० ०४ १६ ०६ २२ ५१ ३४ ८५
४३ १३ ५६ ०६ ०२ ०८ ०० ०० ०० १५ ०६ २१ ६२ २१ ८३
एकूण १६३ १५४ ३४६ १९ २३ ४२ ०५ ०१ ०६ ८० ६९ १३९ ३०१ २३३ ५३४
एकूण ३८० ३४० ७५३ ४६ ५४ १०० ४१ ०४ ४८ १६१ १४४ २९५ ६५८ ५३५ ११९३

विद्यार्थी संख्या वर्ग १२ वी.

वर्ग तुकडी खुला अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती इतर मागास एकूण विद्यार्थी
मुलीमुलेएकूणमुलीमुलेएकूणमुलीमुलेएकूणमुलीमुलेएकूणमुलीमुलेएकूण
१२ कला ०४ १७ २१ ०४ ०६ १० ०९ ०१ १० १५ ११ २६ ३२ ३५ ६७
२९ २३ ५२ ०८ ०८ १६ ०२ ०० ०२ १२ १२ २४ ४९ ४४ ९३
एकूण ३३ ४० ७३ १२ १४ ३६ ०९ ०२ ११ २७ २३ ५० ८१ ७९ १६०
१२ वी १२ ३० ४२ ०० ०७ ०७ १० ०२ १२ ०८ ०९ १७ ३० ४८ ७८
वाणिज्य १७ २३ ५० ०२ ०३ ०५ ०० ०० ०० १५ ०९ २४ ४४ ३५ ७९
२८ २९ ५७ ०० ०२ ०२ ०१ ०२ ०३ ०९ ०८ १७ ३८ ४२ ८०
२९ २५ ५४ ०० ०१ ०१ ०१ ०० ०१ ०३ १० १३ ३३ ३६ ६९
२४ २५ ४९ ०२ ०२ ०४ ०० ०४ ०४ ०६ ०७ १३ ३६ ३४ ७०
२२ १३ ३५ ०२ ०२ ०४ ०७ ०० ०७ ०७ ०४ ११ ३८ १९ ५७
एकूण १३२ १४५ २८७ ०६ १७ २३ २३ ०४ २७ ४८ ४७ ९५ २१९ २१४ ४३३
१२ वि १८ ३१ ४९ ०२ ०५ ०७ ०० ०० ०० १३ १२ २६ ३३ ४९ ८२
विज्ञान २७ २५ ५२ ०२ ०० ०२ ०१ ०१ ०२ १२ ०७ १९ ४२ ३३ ७५
१८ ३८ ५६ ०२ ०५ ०७ ०४ ०१ ०५ ०४ ०९ १३ २८ ५३ ८२
३३ ०६ ३९ ०५ ०० ०५ ०३ ०० ०३ १७ ०४ २१ ५९ १० ६९
२७ ०९ ३६ १० ०२ १२ १० ०० १० १३ १२ २४ ६० २२ ८२
३४ १८ ५२ ०३ ०६ ०९ ०० ०० ०० ११ ०८ १९ ४८ ३२ ८०
एकूण १५७ १२७ २८४ २४ १८ ३७ १८ ०२ २० ७० ५२ १२२ २७० १९९ ४६९
एकूण ३२२ ३१२ ६६६ ४२ ४९ ८६ ५० ०८ ५८ १४५ १२२ २६७ ५७० ४९२ १०६२
एकूण विद्यार्थी ७०२ ६५२ १४१९ ८८ १०३ १८६ ९१ १२ १०६ ३०६ २६६ ५६३ १२२८ १०२७ २२५५