BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS College11th Online Admission 2020-21      BJS CollegeOnline Payment
 BJS CollegeFINAL MERIT LIST 11TH ARTS,COMMERCE,SCIENCE
 BJS College११ वी प्रवेश सूचना


Shantilal

विद्यार्थी संख्या

वर्गवार विद्यार्थी संख्या

वर्ग ग्रांटेड डिव्हीजन नॉन-ग्रांटेड डिव्हीजन एकूण वर्ग ग्रांटेड विद्यार्थी नॉन-ग्रांटेड विद्यार्थी एकूण विद्यार्थी
5th 2 2 4 136 113 249
6th 2 2 4 152 148 300
7th 2 2 4 167 124 291
8th 3 2 5 217 118 335
9th 3 1 4 239 80 319
10th 2 3 5 119 175 294
एकूण (Sec.) 14 12 26 1030 758 1788
11th (कला) 1 1 2 83 97 180
11th (विज्ञान) 1 5 6 92 450 542
11th (वाणिज्य) 1 5 6 76 398 474
12th (कला) 1 1 2 67 93 160
12th (विज्ञान) 1 5 6 82 387 469
12th (वाणिज्य) 1 5 6 78 356 434
एकूण (H.Sec) 6 22 28 478 1781 2259
एकूण 20 34 54 1578 2539 4117