BJS College

भारतीय जैन संघटनेचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,वाघोली, पुणे.


 BJS College11th Online Admission 2020-21      BJS CollegeOnline Payment
 BJS CollegeFINAL MERIT LIST 11TH ARTS,COMMERCE,SCIENCE
 BJS College११ वी प्रवेश सूचना


Shantilal

विद्या समिती

अ न सदस्याचे नाव पद
०१ श्री संतोषजी भंडारी अध्यक्ष
०२ श्री जायभाय आर एन सदस्य
०३ श्री पारधे आर के सदस्य
०४ श्री लोणकर एस पी सदस्य
०५ श्री स्वामी ए के सदस्य
०६ श्री पवार एस आर सदस्य
०७ सौ शितोळे आर डी सदस्या
०८ सौ शिंदे एस एस सदस्या